De toekomst

poster_cu_psws2023_a1_webversie (2).jpg30-12-2022 10:36 30-12-2022 10:36

De afgelopen weken is veel gebeurd. De leden stelden de kandidatenlijst voor de komende verkiezingen vast. Ook is het verkiezingsprogramma bijna klaar. Tijd om vooruit te kijken!

’t Is wel de maand van de toekomst realiseer ik mij, terwijl ik dit stukje schrijf.

De opmaat naar de verkiezingen met de ALV (algemene ledenvergadering ) van de Provinciale Unie CU Overijssel op 24 november jl en de Algemene Beschouwingen over de meerjarenbegroting in het AB van het waterschap op 29 november.

‘k Ben er blij mee dat CU-leden mij opnieuw het vertrouwen hebben gegeven om plek 2 in te nemen op de kandidatenlijst voor ‘t Waterschap Drents Overijsselse Delta.

En ik heb er ook weer zin in!  Samen met anderen voor de ChristenUnie aan ’t werk!

Er valt zoveel te doen en mee te sturen bij het beheer van het watersysteem in ons gebied.

Zorgen voor waterveiligheid, voor schoon en voldoende water, het wordt er niet makkelijker van als je beseft wat er allemaal op je weg komt.

Weersextremen zorgen ervoor dat er gerichter gezocht moet worden hoe water, dat in natte tijden rustig afgevoerd wordt, ergens gespaard kan worden voor droge periodes.

De waterzuiveringen krijgen steeds meer te maken met zgn nieuwe stoffen in het aangevoerde huishoudelijk afvalwater. Dat vraagt investeringen in nieuwe technieken.

Daarnaast zijn RWZI’s energieslurpers. Het hoeft geen betoog dat hier alles op alles gezet moet worden om naar besparingsmogelijkheden te zoeken of te ontdekken via pilots.

Zo wijs ik op de proef die start in Zwolle Hessenpoort en onze reactie daarop.

Zie link: https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-actueel/groen-licht-voor-proef-zuiveren-afvalwater-met-pure-zuurstof

Ons verkiezingsprogramma zal in het kader staan van ‘Ruimte voor elkaar’, het landelijk thema voor de verkiezingen van Provinciale Staten en Waterschappen.

Vertaald naar het waterschap zou je kunnen zeggen: ‘Ruimte voor water, is ruimte voor later’

Zodra dat programma klaar is, meer hierover!

Bij de Algemene Beschouwingen op de plannen voor 2023-2027 heb ik aandacht gevraagd om niet overhaast te gaan handelen. Er is wel alle reden toe om ons te bezinnen of alles wat voorgenomen is wel uitgevoerd kan worden.

Want ook het waterschap kampt met personeelstekort, wellicht hebt u iets gemerkt van de wervingscampagne.

Daarnaast is er vertraging in de uitvoering doordat productiemiddelen, zoals bv damwanden, langere levertijden hebben dan voorzien.

Inflatie en stijging energiekosten treffen ook het waterschap.

De gevolgen van de stikstof problematiek zijn nog niet helemaal in beeld, maar ook daardoor zal gepuzzeld moeten worden.

Verder baart de kwaliteit van het oppervlakte water ernstig zorgen. We krijgen het maar niet op orde, er zal met andere overheden en ook met inwoners (!) met vereende krachten aan gewerkt dienen te worden.

En klimaatadaptatie heeft gevolgen voor de manier waarop we werken.

Zomaar een greep uit de trends, de één ontwikkelt zich nog exponentiëler dan de ander.

Sommigen reageren op deze trends door te willen focussen op de wettelijke taken alleen. Geen aandacht meer voor maatschappelijke opgaven zoals educatie, duurzaamheid, recreatie en innovatieve pilots. Want de belastingen die we heffen zijn al hoog genoeg.

De insteek van de ChristenUnie is dat je de trends niet kunt loskoppelen van de watertaken, sterker nog, ze beïnvloeden de uitvoering daarvan juist in de toekomst.

Natuurlijk is er actie nodig. Niet overhaast. Neem de tijd en de ruimte, stuur niet gelijk met financiële kaders, zoals de kleinst mogelijke meerderheid wilde.

Wij zien meer in het vasthouden aan plannen die gemaakt zijn met het doel de toekomst aan te kunnen, wellicht iets langzamer dan voorgenomen.

En ja, dat kost geld, maar is goed uit te leggen volgens ons.

Zeker in het besef dat ons ecosysteem levensvoorwaarde nummer 1 is. Neem dus de ruimte om toekomstgericht bezig te zijn.

Immers, en zo besloot ik mijn algemene beschouwing, Prediker zei het al:

‘Maak je niet zo druk, alles heeft zijn tijd.

En jij, als mens, hebt daarin van je Schepper dit inzicht gekregen:

wat er is, was er al lang; wat zal komen is er altijd geweest!

Heb daar ontzag voor!’

(Je kunt mijn bijdrage ook terug kijken op: https://bestuursinformatie.wdodelta.nl/Vergaderingen/Algemeen-bestuur-besluitvormende-vergaderingen/2022/29-november/13:30/2e-Bestuursrapportage-2022 bij 39.15min )

 

« Terug

Reacties op 'De toekomst'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.