Standpunten

Standpunten

Dit is onze motivatie

Als mens is ons de zorg voor de aarde toevertrouwd door de Schepper. Met vallen en opstaan willen we daar handen en voeten aan geven. Te lang hebben we te veel van de aarde gevraagd. We stevenen af op een ecologische crisis. Met techniek en innovaties hebben we ingezet op vooruitgang, maar we hebben de grenzen van de veerkracht van de aarde bereikt. Soms hebben we die grenzen al overschreden. Vanuit onze taak om te zorgen voor de schepping willen wij onze verantwoordelijkheid nemen en bijdragen aan het herstel van de gezonde balans. Het motiveert ons om juist ook vanuit het waterschap eraan bij te dragen om de aarde beter door te geven aan onze kinderen. Wij zetten ons in voor een waterschap dat dienstbaar is aan de schepping, de inwoners, de landbouw, de bedrijven en de natuur. En dat doen we samen!

We willen iedereen die in ons gebied leeft, woont en werkt in staat stellen om daarin zelf ook het positieve verschil te maken. Zo geven we geloof een stem, ook in het waterschap.

Zo doen we ons werk

De ChristenUnie staat voor verantwoord waterbestuur. Wij willen de uitdaging van nu niet doorschuiven naar onze kinderen en kleinkinderen, dat vraagt weloverwogen keuzes en beheersbare kosten. Wij willen dat doen door samen te werken met inwoners en bedrijven, andere overheden en belangenorganisaties. Alleen zo kan het waterschap, bijdragen aan een toekomstbestendig gebruik van onze omgeving. Het waterschap kijkt met een brede blik naar de problematiek van vandaag en morgen. In het regeerakkoord is opgenomen dat water en bodem sturend worden bij ruimtelijke planvorming. Het waterschap heeft bij die opgave een cruciale rol.
Ook bij de verwerking van afvalwater staan de ontwikkelingen niet stil. Door grondstoffen en energie terug te winnen uit het afvalwater kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan de totstandkoming van een duurzame en circulaire economie. De investeringen die we nu doen, leiden tot maatschappelijke opbrengsten in de toekomst.